ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ

ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบุคคลธนาคาร โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของท่านจะราบรื่นไร้ปัญหา หรือ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนยื่นเอกสาร

ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 1-7 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน
ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี

ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 5เท่าของเงินเดือน

 

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ

 

ยื่นคำขอสินเชื่อบุคคลกับเจ้าหน้าที่
ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวก หรือเจ้าหน้าที่บริการ  เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อและตรวจดูเอกสารเบิองต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินบัตรเครดิต ภาระหนี้อื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของท่าน

ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ
เจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่านพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
โดยพิจารณาจาก

 • ความชัดเจนของเอกสารในการยื่นขอพิจารณา
 • คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงินเดือน อายุการทำงาน
 • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
 • ประวัติบูโรของผู้สมัคร ภาระหนี้ เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่ที่อนุมัติสินเชื่อจะติดต่อท่านเพื่อ เพื่อคอนเฟริมว่าท่านได้สมัครเข้ามาจริง ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 5-14วัน
  ทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว
 • แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 5-14 วันทำการ หลังจากที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ การติดต่อแจ้งผลการสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

 

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง  ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

***การขอสินเชื่อไม่ผ่านอาจมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น

1.ภาระหนี้ที่มีอยู่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ

2.ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา

3.นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ละแห่งที่แตกต่างกัน

4.การยื่นบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบ่อยจนเกินไป ในระยะเวลา3-6 เดือน ไม่ควรยื่นเกิน3 bank

5.ลายมือในการกรอกใบสมัคร  หรือเอกสารไม่ชัดเจน ลายเซ็นไม่เหมือนกัน เป็นต้น

 

***นั้นก่อนที่จะขอสินเชื่อควรติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการหรือให้คำปรึกษาก่อนที่จะยื่นเอกสาร***

6c1

Get Widget