สินเชื่อเพื่อประชาชน สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อKTC สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

 • จ่ายเบาๆ เพียง 18% ปีทุกวงเงิน ทุกกรณีทุกประเภทลูกค้า
 • วงเงินโดนๆ 5 เท่าของรายได้สูงสุด 1,000,000 บาท
 • กู้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • สบายๆ สามารถ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น

 

วัตถุประสงค์ในการกู้

 • เพื่อการอุปโภค บริโภค
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท และประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี(พิจารณาจาก Statement)
  • มีประวัติการผ่อนชำระดี โดยพิจารณาจากประวัติใน NCB ย้อนหลัง 1 ปีเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่นคุณสมบัติผู้กู้

  วงเงินให้กู้
  วงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

  ระยะเวลาให้กู้
  สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 12-60 เดือน

  อัตราดอกเบี้ย
  18% ต่อปี (หลัง 31 ม.ค. 58 อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็น 20% ต่อปี)

  เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้

  • เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้
  • หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำหรับกรณีบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำต้องมี Statement บัญชีเงินฝาก 6 เดือน และกรณีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ต้องมี Statement บัญชีเงินฝากที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

   

  * ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำบัตร KTB Loan Convenience Card นอกจากเป็นบัตรที่ใช้เบิกถอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการเหมือนบัตร Debit Card ทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้บัตรดังกล่าวเพื่อเรียกดูยอดเงินคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระและสามารถใช้ชำระหนี้เงินกู้ผ่านตู้ ATM

   

  * ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำประกันชีวิตกลุ่ม 400 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และบวกเพิ่ม 75 บาททุกราย (เป็นค่าเบี้ยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 75 บาทต่อรายต่อปี)
  *หมายเหตุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget