สินเชื่อกสิกรไทย

สินเชื่อกสิกรไทย

KEC_KPL_desktop

 

*เงื่อนไขโครงการสินเชื่อกสิกรไทย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16%

  1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 59 – 31 ส.ค 59 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16% มีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษและของกำนัลดังนี้

2.1 สำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไปเท่านั้น จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้

2.2 สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ หรือลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 120,001 บาทขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni มูลค่า 2,590 บาท สำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีรายได้ประจำ หรือลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 80,000 ถึง 120,000 บาท จะได้รับ กระเป๋าSport Bag มูลค่า 850 บาท

  1. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด  ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท  อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดที่ 28%  ค่าปรับกรณีปิดก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดที่ 1% ของวงเงินอนุมัติ  วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  2. ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการและมีสถานะเป็นปกติเท่านั้น โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ของกำนัลชำรุดเสียหายอันเกิดจากการจัดส่งและขนส่งทางไปรษณีย์
  3. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ โทร. 02-8888888 กด 04

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget